Το έργο GROWTH

Περιγραφή του έργου

Το GROWTH είναι ένα πρωτοποριακό έργο Erasmus+ που έχει σχεδιαστεί για να τονώσει και να ενδυναμώσει την ευρωπαϊκή νεολαία μέσω θετικών επιχειρηματικών πρωτοβουλιών. Το GROWTH χρησιμοποιεί τη μετασχηματιστική δύναμη των προγραμμάτων σπουδών κατάρτισης και των καινοτόμων μεθοδολογιών ηλεκτρονικής μάθησης για να εξοπλίσει τα νεαρά άτομα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα, με τα βασικά εργαλεία και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την επιτυχημένη επιχειρηματικότητα.

Αυτό το έργο δεν αφορά μόνο την επιχειρηματική εκπαίδευση, αλλά είναι μια ολιστική προσέγγιση για την καλλιέργεια των αντιλήψεων του εαυτού, των θετικών συναισθημάτων, της ανθεκτικότητας και της ευημερίας της νεολαίας της Ευρώπης. Το GROWTH στοχεύει να δείξει έναν δρόμο προς την επιχειρηματικότητα που είναι προσβάσιμος, βιώσιμος και εμπλουτισμένος με καθοδήγηση και κοινοτική υποστήριξη. Με την ενσωμάτωση προηγμένων εκπαιδευτικών μαθημάτων και εργαλείων μάθησης που βασίζονται σε παιχνίδια, το έργο επιδιώκει να κάνει το ταξίδι προς την επιχειρηματικότητα όσο το δυνατόν πιο ελκυστικό και αποτελεσματικό.

Οι Στόχοι μας

 • Ενθάρρυνση της κατανόησης της νεανικής επιχειρηματικότητας σε διαφορετικούς πολιτισμούς και χώρες.
 • Παροχή ολοκληρωμένης εκπαίδευσης και καθοδήγησης, υποστηρίζοντας τους νέους στην ανάπτυξη βασικών επιχειρηματικών δεξιοτήτων.
 • Διευκόλυνση της κοινής χρήσης εργαλείων και μεθόδων που ενθαρρύνουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες.
 • Υποστήριξη της οικοδόμησης επιχειρηματικής τεχνογνωσίας και ικανοτήτων μεταξύ των νέων, προωθώντας τη δημιουργικότητα, την προσαρμοστικότητα και τις προληπτικές επιχειρηματικές στρατηγικές.
 • Ενίσχυση της αμοιβαίας μάθησης και ανταλλαγής καλών πρακτικών στον τομέα της επιχειρηματικής μάθησης.

Ο αντίκτυπός μας

Το έργο GROWTH σκοπεύει να έχει βαθύ και διαρκή αντίκτυπο στους συμμετέχοντες και στην ευρύτερη κοινότητα. Ενδυναμώνοντας νέους που έχουν λιγότερες ευκαιρίες, το έργο στοχεύει στη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων και στη συμβολή στη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη. Οι καινοτόμες μέθοδοι και εργαλεία κατάρτισης που θα αναπτυχθούν μέσω του GROWTH όχι μόνο θα ενισχύσουν τις επιχειρηματικές δεξιότητες των συμμετεχόντων αλλά θα δημιουργήσουν επίσης μια ισχυρή αίσθηση αυτοεκτίμησης και ανθεκτικότητας. Επιπλέον, η εστίαση του έργου σε διεθνείς και διατομεακές συνεργασίες θα δημιουργήσει ένα εκτεταμένο δίκτυο νέων επιχειρηματιών, εξοπλισμένων να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του σύγχρονου επιχειρηματικού κόσμου και να οδηγήσουν σε θετικές αλλαγές στις κοινότητές τους.

Πακέτα εργασίας

Αυτό το πακέτο εργασίας εστιάζει στον συνολικό συντονισμό και τη διαχείριση του έργου GROWTH. Περιλαμβάνει την επίβλεψη της προόδου του έργου, τη διασφάλιση ότι οι στόχοι επιτυγχάνονται εντός των καθορισμένων χρονοδιαγραμμάτων και τη διατήρηση αποτελεσματικής επικοινωνίας μεταξύ όλων των εταίρων.

Το δεύτερο Πακέτο Εργασίας είναι αφιερωμένο στην ανάπτυξη του Εγχειριδίου GROWTH και του προγράμματος κατάρτισης. Αυτό περιλαμβάνει τη δημιουργία ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού υλικού και μαθημάτων προσαρμοσμένων στις ανάγκες των νέων επιχειρηματιών. Το εγχειρίδιο θα χρησιμεύσει ως οδηγός, καλύπτοντας βασικές επιχειρηματικές έννοιες, ενώ τα εκπαιδευτικά προγράμματα θα παρέχουν λεπτομερείς, βήμα προς βήμα οδηγίες και πόρους για αποτελεσματική επιχειρηματική εκπαίδευση.

Αυτό το πακέτο εργασίας εστιάζει στην ανάπτυξη και εφαρμογή μιας παιχνιδοποιημένης πλατφόρμας, σχεδιασμένης να κάνει τη μάθηση για την επιχειρηματικότητα διαδραστική και ελκυστική. Παράλληλα, θα καθιερωθεί ένα πρόγραμμα καθοδήγησης, το οποίο θα συνδέει έμπειρους επιχειρηματίες και επαγγελματίες του κλάδου με νέους συμμετέχοντες, παρέχοντάς τους πολύτιμη καθοδήγηση, υποστήριξη και γνώσεις για τον πραγματικό κόσμο. Το WP3 στοχεύει:

 • Ανάπτυξη μιας διαισθητικής και συναρπαστικής διαδικτυακής πλατφόρμας που παιχνιδοποιεί τη διαδικασία μάθησης.
 • Εφαρμογή ενός προγράμματος καθοδήγησης που συνδέει τους συμμετέχοντες με έμπειρους επιχειρηματίες για πληροφορίες και καθοδήγηση στον πραγματικό κόσμο.
 • Δημιουργία ενός υποστηρικτικού περιβάλλοντος που ενθαρρύνει την πρακτική μάθηση και την εφαρμογή επιχειρηματικών εννοιών.

Το Πακέτο Εργασίας 4 περιλαμβάνει τη δημιουργία μιας εργαλειοθήκης για τους νεαρούς εκπαιδευτές και τους οργανισμούς με νέους. Αυτή η εργαλειοθήκη θα τους εξοπλίσει με τους πόρους και τις μεθοδολογίες που απαιτούνται για την αποτελεσματική υποστήριξη των νέων επιχειρηματιών. Τα βασικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν:

 • Πρακτικά εργαλεία και πόροι προσαρμοσμένοι για την υποστήριξη νέων επιχειρηματιών.
 • Οδηγίες και βέλτιστες πρακτικές για την ενίσχυση των επιχειρηματικών δεξιοτήτων των νέων.
 • Στρατηγικές και μεθοδολογίες για αποτελεσματική δέσμευση και ενδυνάμωση των νέων στην επιχειρηματικότητα.

Το WP5 επικεντρώνεται στη διάδοση των αποτελεσμάτων και των πορισμάτων του έργου. Αυτό περιλαμβάνει την κοινή χρήση του αναπτυγμένου υλικού, των γνώσεων και των βέλτιστων πρακτικών με ένα ευρύτερο κοινό για τη μεγιστοποίηση του αντίκτυπου του έργου. Οι δραστηριότητες θα περιλαμβάνουν τη διοργάνωση εργαστηρίων, συνεδρίων και τη δημιουργία διαδικτυακού περιεχομένου για να προσεγγίσουν ενδιαφερόμενα μέρη, εκπαιδευτικούς και πιθανούς επιχειρηματίες σε όλη την Ευρώπη.